Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés 

 • Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. 
 • Direkt levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszer Üzenetet anélkül is küldhetünk.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. 
 • Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. 
 • Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti (kivétel a számla kiállításához szükséges adatok) a következő linken: info@jutitubi.hu 

 

Némethné Szabó Judit  e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 

 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,az adatkezelés időtartamáról. 

 

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: a) az adatgyűjtés ténye,b) az érintettek köre,c) az adatgyűjtés célja,d) az adatkezelés időtartama,e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma. 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27. ) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: https://www.jutitubi.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.jutitubi.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

 

Az adatkezelő és elérhetőségei: 

 • Németh Emese Zsófia
 • Levelezési cím: 1091 Budapest, Üllői út 57. fsz.5
 • Email cím: info@jutitubi.hu
 • +36 30 491 1727

   

  Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei 

  • Németh Emese Zsófia
  • Levelezési cím: 1091 Budapest, Üllői út 57. fsz.5
  • Email cím: info@jutitubi.hu
  • +36 30 491 1727

    

   Értelmező fogalmak 

   1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
   2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
   3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
   4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
   5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
   6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
   7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

    

   A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

   A személyes adatok:

   1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
   2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
   3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk(„adattakarékosság”);
   4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
   5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
   6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

    

   Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés 

   1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
    Felhasználónév: Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
    Jelszó: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
    Vezeték-és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
    E-mail cím: Kapcsolattartás.
    Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
    Számlázási név és cím (adószám cég esetében): A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.Adattovábbítás: PayPal (Europe) S.à r.l., a Braintree fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekébe; PayLike a bankkártyás fizetési rendszer szolgáltatója

     

    Adatfeldolgozók: PayPal (Europe) S.à r.l. (L-1150 Luxemburg); KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41), Paylike ApS (P. O. Pedersensvej 14, 8200 Aarhus)

    Szállítási név és cím: A házhoz szállítás lehetővé tétele.
    A vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet végrehajtása.
    A vásárlás/regisztrációkori IP cím: Technikai művelet végrehajtása.
    Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

   2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
   3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
    A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
   4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
   5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
    – Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
    – tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
    – az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
   6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
    – postai úton a 1091 Budapest, Üllői út 57. fsz.5. címen,
    – e-mail útján az info@jutitubi.hu email címen,
    – telefonon a +36 30 491 1727 számon.
   7. Az adatkezelés jogalapja:
    7.1.a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
    7.2.Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

    A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

    7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
    7.4.A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.
    6:22. § [Elévülés]
    (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
    (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
    (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
    (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
   8. Tájékoztatjuk, hogy
    – az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
    – köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
    – az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

    

   Az igénybe vett adatfeldolgozók 

   Szállítás

   1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
   2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
    FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága Adószám: 25034644-2-10 Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9. Telephely: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. Üzleti tevékenység helye: Magyarország Telefon: +36 1 999 0369 E-mail: info@foxpost.hu Adatvédelmi tájékoztató: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf 
   3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
   4. Az érintettek köre: A házhozszállítást vagy FoxPost csomagautomatába való szállítást kérő valamennyi érintett. 
   5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása. 
   6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart. 
   7. Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. 

    

   Tárhely-szolgáltató 

   1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 
   2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
    Websupport Magyarország Kft. 

   Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.,

   Telefon: +36 1 700 2323

    info@mhosting.hu

   1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. 
   2. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. 
   3. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. 
   4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. 
   5. Az adatfeldolgozás jogalapja:a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

    

   Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik (Adattovábbítás):

   Cookie-k (sütik) kezelése:

   1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. 
   2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 
   3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 
   4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése. 
   5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Süti típusa: Munkamenet sütik (session) Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak Kezelt adatkör: connect.sid 
   6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 
   7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 
   8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbításvagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

    

   Google AdWords konverziókövetés alkalmazása:

   1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). 
   2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverzió követéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. 
   3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. 
   4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. 
   5. Az információk –melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek –azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 
   6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. 
   7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/12 

    

   Google Analytics alkalmazása

   1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szöveg fájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 
   2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 
   3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal-és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 
   4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem kapcsolja össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

   Panaszkezelés

   1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
    Vezeték-és keresztnév: Azonosítás, kapcsolattartás.
    E-mail cím: Kapcsolattartás.
    Telefonszám: Kapcsolattartás
    Számlázási név és cím: Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése. 
   2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett. 
   3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni. 
   4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
   5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
    – Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
    – tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
    – az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 
   6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
    – postai úton a 1091 Budapest, Üllői út 57. fsz.5 címen,
    – e-mail útjánaz info@jutitubi.hu e-mailcímen,
    – telefonon a 06 30 491 17 27 számon. 
   7. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont,és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése. 
   8. Tájékoztatjuk, hogy
    – a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
    – a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
    – köteles a személyes adatokat megadni,hogy panaszát kezelni tudjuk.
    – az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát. 

    

   Facebook Pixel

   Cégünk a jelen webhelyen használja a Facebook Inc. (a továbbiakban: „Facebook“) közösségi hálózat szolgáltatásait, emellett cégünk Facebook oldalán Facebook-képpontot helyeztünk el. A Facebook-képpont a Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) által nyújtott marketing szolgáltatások egyike. A szolgáltatás részeként egy süti kerül elhelyezésre az Ön számítógépén. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számunkra, hogy a webhelyünkre látogató – és Facebookot is használó – felhasználóknak személyre szabott, saját érdeklődési körükön alapuló hirdetéseket mutassunk a Facebookon. A Facebook-képpont továbbá azt is lehetővé teszi, hogy miután a felhasználók rákattintnak egy Facebook hirdetésre, nyomon követhető legyen a viselkedésük. A Facebook-képpont használatával nyomon tudjuk követni, miként használják a felhasználók a Facebookon indított marketing akcióinkat, és szükség esetén, optimalizálni is tudjuk ezeket.

    

   A képpont segítségével gyűjtött adatokat a Facebook Ireland Limited vállalat is összesítheti, illetve az összesített adatokat a Facebook Ireland Limited is felhasználhatja – akár saját, akár kívülálló felek hirdetési céljaira. Ily módon a Facebook Ireland Limited következtetéseket vonhat le a felhasználók konkrét érdeklődési körével kapcsolatban – például az Ön jelen webhelyen tanúsított szörfözési viselkedéséről –; majd ezt az információt harmadik felek termékeinek és szolgáltatásainak reklámozására használhatja. A Facebook Ireland Limitednek jogában áll továbbá a képpont segítségével gyűjtött adatokat összekapcsolni egyéb olyan Önre vonatkozó adatokkal, amelyeket a Facebook Ireland Limited más weboldalakon gyűjtött Önnel kapcsolatban és/vagy azzal kapcsolatban, hogy Ön miként használja a Facebook közösségi hálózatot – következésképpen a Facebook Ireland Limitednél egy profilt menthetnek el Önről. Ez a profil hirdetési célokra is felhasználható. A Facebook Ireland Limitednél alkalmazott adatvédelemről további információ olvasható az alábbi oldalon: https://www.facebook.com/policy.php

    

   Önnek jogában áll letiltani, hogy a Facebook elemezze az Ön felhasználói magatartását, valamint azt is, hogy a Facebook ajánlatokat mutasson Önnek az érdeklődési köre alapján (a továbbiakban: „opt out“). Ehhez az alábbi hivatkozáson található utasításokat kell követnie: https://www.facebook.com/business/help/186134205381987

   A Facebook-Pixel funkciók kikapcsolása (Deactivate Facebook-Pixel-funktions)

   A Facebook pixel használatára a GDPR 6. cikke 1. bekezdése f) pontja teremt jogalapot. A jogos érdek a webhely igény-alapú tervezése és a rajta folyó statisztikai elemzés.

    

   Hírlevél, DM tevékenység

   1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. 
   2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 
   3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden
    – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges
    – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
    Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. 
   4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
    Név, e-mail cím: Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
    A feliratkozás időpontja: Technikai művelet végrehajtása
    A feliratkozáskori IP cím: Technikai művelet végrehajtása. 
   5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 
   6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. 
   7. Adatfeldolgozók: MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irelanda
   8. Az adatkezelés időtartama,az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 
   9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
   10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
    – Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
    – tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
    – az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 
   11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
    – postai úton a 1091 Budapest, Üllői út 57. fsz.5 címen,
    – e-mail útján az info@jutitubi.hu email címen,
    – telefonon a 06 30 491 17 27 számon. 
   12. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 
   13. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

    A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője –a hozzájárulásban meghatározott körben -a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített -a reklám címzettjére vonatkozó -adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. 
   14. Tájékoztatjuk, hogy
    – az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
    – köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
    – az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. 

    

   Közösségi oldalak

   1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 
   2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt. 
   3. Az adatgyűjtés célja:
    A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. 
   4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 
   5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. 

    

   Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

   1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 
   2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli. 
   3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
   4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. 
   5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére –amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte –személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

    

   Az érintettek jogai

   1. A hozzáférés joga
    Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 
   2. A helyesbítéshez való jog
    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
   3. A törléshez való jog
    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 
   4. Az elfeledtetéshez való jog
    Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
   5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
    – Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
    – az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
    – az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
    – Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Önjogos indokaival szemben. 
   6. Az adathordozhatósághoz való jog
    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…) 
   7. A tiltakozáshoz való jog
    Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 
   8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
    Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlenüzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
   9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
    Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –ideértve a profilalkotást is –alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
    – Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
    – meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
    – Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

    

   Intézkedési határidő 

   Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

    

   Az adatkezelés biztonsága

   Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 

   1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 
   2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 
   3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; 
   4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

    

   Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

   Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

    

   Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
   – az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket –mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
   – az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
   – a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

    

   Adatvádelmi incidens bejelentése a hatóságnak 

   Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

    

   Panasztételi lehetőség 

   Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

    

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

   Levelezési cím: 1530 Budapest, 

   Postafiók: 5. 

   Telefon: +36 -1-391-1400 

   Fax: +36-1-391-1410 

   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

    

   Zárszó 

   A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

   • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
   • 2011. évi CXII. törvény –az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) – 2001. évi CVIII. törvény –az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) 
   • 2008. évi XLVII. törvény –a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 
   • 2008. évi XLVIII. törvény –a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) 
   • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról-2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) 
   • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról 
   • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről 
   • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
   jutitubi-logo

   Vigyázunk az adataidra

   Pénzvisszafizetési garancia

   Ha termékünk nem győzött meg,  visszautaljuk az árát! Erre a kézhezvételtől számított 14 napon belül van lehetőséged. Indoklás nélkül elállhatsz a vásárlástól!

   Fizetési lehetőségek